چهارشنبه 05 آبان 1400

ثبت نام بازدید کنندگان نمایشگاه

اطلاعات ثبت نام

آدرس : بلوار امام موسی صدر، جنب شهرداری قم، تالار مرکزی قمٍ، مجمع ناشران دیجیتال اسلامی

تلفن : 09999931320

info@b2bfair.ir : پست الکترونیک 

ثبت نام